Regulamin usług online Blue School

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki organizacji i przeprowadzania zajęć językowych stacjonarnie pod adresem: 95-200 Pabianice, ul. Św.Rocha 1, zwanych dalej w dalszej części Regulaminu także zajęciami lub kursem oraz rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej https://www.blueschool.com.ploraz tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczonych usług za pośrednictwem strony internetowej https://www.blueschool.com.pl przez Usługodawcę.
 2. Do korzystania z strony internetowej https://www.blueschool.com.pl, w tym przeglądania jej zawartości i zakupu usług niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, JavaScript i Cookies.
 3. Usługodawca oświadcza, że wykorzystuje pliki typu cookies. Informacja o typach plików cookies i celach, w jakich są one wykorzystywane zawarta jest w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: polityka-prywatnosci
 4. Szkoła językowa Blue School jest prowadzona przez mgr Marlenę Nowak-Czestkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą BLUE SCHOOL MARLENA NOWAK-CZESTKOWSKA, ul. Św Rocha , 95-200 Pabianice, NIP 7311848517, dalej zwana Usługodawcą.
 5. Szkoła językowa Blue School zapewnia kursantom warunki do nauki języka obcego przez odpowiednio dobrany program nauczania oraz wykwalifikowaną kadrę.

II. Zawarcie umowy

 1. Podstawą świadczenia usług zajęć językowych jest umowa zawarta na odległość pomiędzy kursantem a Usługodawcą (dalej: Umowa) oraz uiszczenie przez kursanta opłaty, zgodnie z warunkami Regulaminu i ofertą dostępną pod adresem: oferta-zajec-i-kursow oraz zgodnie z Cennikiem dostępnym pod adresem: cennik
 2. W celu zawarcia Umowy kursant zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania warunków niniejszego Regulaminu oraz wskazania swoich danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy, takich jak: imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania, imię i nazwisko rodzica/opiekuna, nr telefonu rodzica i adres mailowy poprzez wypełnienie odpowiednich pól oznaczonych na formularzu i zaznaczenie odpowiednich zgód, w przypadku gdy kursant jest niepełnoletni wszelkie oświadczenia składa jego rodzic lub opiekun prawny.
 3. Kursant, zawierając Umowę oświadcza, że rozumie i akceptuje warunki świadczenia usług kursu oraz, że zobowiązuje się do ich przestrzegania i je akceptuje, a także że jest świadom, że zawarcie Umowy w sposób wskazany w ust. 2 wyżej wiąże się z obowiązkiem uiszczania ceny za kurs. Kursant oświadcza, że jest świadomy tego, że kursy odbywają się wyłącznie stacjonarnie.
 4. Umowa po jej zawarciu zgodnie z ust. 2 wyżej wchodzi w życie po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Usługodawcy za pierwszy miesiąc kursu.
 5. Realizacja usług kursu ma miejsce zgodnie z grafikiem dostępnym pod adresem: grafik
 6. Umowa zawierana jest na czas oznaczony odpowiadający długości trwania wybranego i opłaconego kursu.

III. Płatności

 1. Wysokość opłat określona jest w cenniku dostępnym pod adresem cennik
 2. Kursant zobowiązany jest do uiszczania ceny za kurs jednorazowo lub w ratach miesięcznych, za każdy miesiąc kursu z góry, najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca. Za datę płatności uznaje się dzień uznania środków na rachunku bankowym Usługodawcy.
 3. Usługodawca dopuszcza następujące formy płatności:
  a) płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu https://payu.pl/
  b) płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu https://www.przelewy24.pl/
  c) płatności Blik
 4. Opłaty mogą być płatne jednorazowo (w całości) lub w cyklicznych w miesięcznych odstępach zgodnie z ust. 2 wyżej.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył kursant, chyba że kursant wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat Usługodawca ma prawo pobierać ustawowe odsetki za opóźnienie.
 7. Czasowa nieobecność na zajęciach nie jest podstawą do zmniejszenia opłaty za kurs.

IV. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca ma obowiązek przeprowadzenia zajęć zgodnie z ofertą oraz dostarczania w ramach opłaty za kurs dostępu do materiałów edukacyjnych niezbędnych do realizacji kursu.
 2. Usługodawca ma prawo do zmiany lektorów w trakcie kursu lub zmiany terminu zajęć z ważnych powodów organizacyjnych (np. choroba lektora, wypadek lektora, choroba członka rodziny lektora osoby bliskiej lektora, wypadek członka rodziny/ osoby bliskiej lektora; zakończenie współpracy z lektorem, kataklizm, klęski żywiołowe, wojny, zamieszki, stany epidemii/ pandemii itp.)
 3. Usługodawca ma prawo do indywidualnego systemu naliczania opłat dla kursantów dołączających do kursu w trakcie jego trwania.
 4. Usługodawca ma prawo do anulowania kursu w przypadku gdy liczba uczestników wynosi mniej niż 3 uczniów. Wówczas Usługodawca poinformuje kursantów z wyprzedzeniem o odwołaniu w formie mailowej na adres wskazany w procesie zapisywania się na kurs.

V. Rozwiązanie Umowy

 1. Kursant ma prawo do wypowiedzenia od umowy po rozpoczęciu kursu z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego lub z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku gdy kurs trwa miesiąc lub krócej. Wypowiedzenie zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W przypadku wypowiedzenia umowy koszt odbytych zajęć oraz opłata umowna naliczane są zgodnie ze cennikiem: cennik
 3. W przypadku wypowiedzenia umowy strony dokonują rozliczenia opłaty za kurs proporcjonalnie do liczby spotkań w ramach Kursu.
 4. Kursant będący konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, w ten sposób, że musi on poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (tj. m.in. pismo wysłane pocztą na adres siedziby Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres mailowy Usługodawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Do zachowania terminu na realizację prawa ustawowego odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kursant wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje kursantowi w wypadku, gdy skorzystał on z usługi w całości przed upływem 14 dniowego terminu, o którym mowa ust.4.
 7. Wzór formularza odstąpienia od umowy dla kursanta będącego konsumentem w sposób wskazany w ust. 4-5 stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 8. Jeżeli kursant zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Usługodawca zwróci kursantowi kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili otrzymania przez Usługodawcę odstąpienia od Umowy, zgodnie z cennikiem: cennik
 9. Usługodawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci kursantowi wszystkie dokonane przez niego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kursant, chyba że kursant wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę kursantowi, który zalega z opłatą za kurs za dwa pełne okresy płatności ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej lub mailowej na adres oddany przez kursanta w procesie zapisywania się na kurs.

VI. Reklamacje

 1. Kursant ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej świadczenia usługi Kursu wysyłając pismo na adres mailowy Usługodawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko kursanta, jego adres, oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem i żądaniem.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Usługodawcę reklamacji lub jej uzupełnienia, w przypadku gdy reklamacja nie będzie zawierała informacji zgodnych z ust. 1 wyżej.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń związane z wystąpienie siły wyższej, tj. zdarzeń niezależnych i nadzwyczajnych, takich jak m.in. choroba, wypadek, wojna, zamieszki, klęski żywiołowe, itp., który to stan jest w stanie udowodnić. W takim wypadku Strona nie ponosi żadnych negatywnych następstw zw. z niewywiązywanemu się z Umowy a strony dokonają rozliczeń tylko za zajęcia odbyte do dnia wykazanego jako stan zaistnienia siły wyższej.
 2. Kursant ma możliwość zwrócenia się do:
  1) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między stronami,
  3) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy;
  4) skorzystać z platformy ODR, który służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 4. Aktualny Regulamin jest publikowany pod adresem , a dodatkowo na każde żądanie może mu być dostarczony klientowi drogą elektroniczną bez pobierania opłat.
 5. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności, w przypadku zmian prawnych lub organizacyjnych Usługodawcy, a także w razie zmiany przepisów prawa. Usługodawca powiadomi kursanta o zmianie Regulaminu, w formie informacji przesłanej na adres e-mail podany Usługodawcy przez kursanta w procesie zapisywania się na kurs.
 6. Kursanci związani są postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w formie pisemnej lub mailowej na adres Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 7. Do umów zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy.

 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY